هیبرید سما

یکنواختی در عملکرد – ارتفاع بوته بسیارکوتاه
( 105سانتیمتر)-طبق با زاویه بسیارمناسب، نیمه محدب با قطر
( 21سانتیمتر)-کاشت با درصد جوانه زنی بسیاربالا 98 درصد-( 7 الی 8 کیلو درهکتار)
هم زمانی درگل دهی – بسیار زود رس ( 95 الی 105 روز)
وزن 1000 دانه 48 گرم-هم زمانی برداشت ( برداشت مکانیزه)
-برداشت در هرهکتار (2 الی 3 تن)
میزان روغن کشی 1تن و570 کیلوگرم در هکتار
بالا بودن درصد روغن-48 تا 50 درصد-متحمل به تنش خشکی
مناسب کاشت درمناطق معتدل و سردسیر ومرکزی کشور
به طور کلی اهمیت اقتصادی این موضوع بدین صورت است که با یک هکتار زمین، می توان 1/5 تن بذر پایه تولید کرد، که هر 9 کیلوگرم بذر پایه توان کاشت یک هکتار سطح زیر کشت را دارد.