هولوگرام آموزشی آراد

ابزاری آموزشی که با تلفیق فیزیک و تلفن همراه تصاویر را به صورت سه بعدی به نمایش می گذارد.
این ابزار تصاویر را از روی صفحه نمایش بازتاب و در خود به صورت سه بعدی نمایش می دهد و از جذابیت بصری برخوردار است .
این ابزار علاوه بر جذابیت استفاده های آموزشی در شناخت بهتر جانواران ، جغرافیا و فیزیک دارد.
این ابزار به عنوان یک محصول مدون طراحی و برای عموم قابل استفاده گردیده است