هواگرمکن جدید خورشیدی

این هواگرم کن خورشیدی با ساختار جدید برای تولید هوا با دمای بیشتر بهینه سازی شده است