هواپیمای مدل

صنعت ساخت وتولید هواپیمای مدل یک فرایند نسبتا مشکل و پیچیده بوده ودرانحصار شرکت هایی ازکشورهای محدودی نظیر چین بوده وبا هزینه های بالاومقاومت مصرفی پایین ارئه می شود. اما تیم فوق پس ازبررسی وانجام آزمایشهایی برماده پلی کربنات که تولیدآن تماما بومی بوده ومقاومت بسیاربالاتری از سایر مصالح داشته واجرای آن بسیار ساده تر وکم هزینه تر ارسایر روش های موجوداست.
مهمترین وجه تمایز این محصول در مقایسه با نمونه های خارجی، قیمت رقابتی محصول می باشد که با حفظ کیفیت به گزینه مناسب برای خریداران بدل شده است. با توجه به اینکه کلیه قطعات تولیدی در بدنه هواپیما توسط شرکت فراز صنعت ساخته می شود، پشتیبانی قطعات یدکی برای کاربران داخل کشور نیز توسط این شرکت راحتتر میسر می گردد. این محصول از جنبه تفریحی برای افراد علاقه مند به پرواز و در رده تحقیقاتی می تواند مورد استفاده ارگان هایی نظیر سازمان بارور سازی ابرها، مرزبانی، اداره بنادر وکشتیرانی و جنگل بانی قرار گیرد.