هنر پن بافی

به طور معمول پن بافی از نخ های ابریشمی که به ان نخ کج میگویند استفاده میکند.
پود چین که پودها به دور ان پیچیده میشود.