نیروگاه های آبی خیلی کوچک،کوچک و متوسط

طراحی و ساخت نیروگاه و تجهیزات به صورت کامل شامل آبراهه، شیر اصلی، توربین، ژنراتور، سیستم کنترل و هیدرولیک، تابلوهای قدرت، ترانسفروماتور و تجهیزات جانبی