نگهدارنده ماسک بهداشتی و محافظ صورت

این محصول به آسانی بر روی سر افراد قرار گرفته و با تنظیم صورت گرفته امکان نگهداشتن ماسک بهداشتی و استقرار محافظ صورت جهت حفاظت فردی میسر میشود.