نوشت افزار هوشمند و ارایه خدمات بر بستر آن

افزودن قابلیت های مبتنی بر ابعاد مختلفی از فناوری اطلاعات (نظیر واقعیت افزوده، پردازش تصویر و ….) به نوشت افزار در قالب نوشت افزارهای اپلیکیشن دار به منظور:
۱- تبدیل نوشت افزار به بستر محتوای دیجیتال
۲- استفاده از نوشت افزار به عنوان بستری برای تبلیغ دیجیتال
۳- افزایش بهره وری، کارایی شخصی و مدیریت توسعه فردی بر بستر جدید