نمونه‌گیری پاسخگومحور در مطالعه جمعیت‌های پنهان

روش‌ نمونه‌گیری پاسخگو محور از انواع روش‌های نمونه‌گیری ارجاع زنجیره‌ای هستند که در چرخه عضوگیری با ارجاع نمونه‌های اولیه به همتایان آغاز و نمونه‌گیری با ارجاع همتایان به همتایان دیگر تا حصول به اندازه نمونه مطلوب ادامه می‌یابد. در واقع روش‌ نمونه‌گیری پاسخگو محور از اصلاح روش نمونه‌گیری گلوله برفی با استفاده از یک مدل ریاضی که از سیستم وزن‌دهی نمونه‌ها به منظور جبران جمع‌آوری غیرتصادفی نمونه‌های اولیه استفاده می‌نماید، به‌دست می‌آید. این مطالعه با هدف تهیه کتابی برگرفته از طرح‌های «روش‌های نمونه‌گیری سازوار تعقیب پیوندها (پیوندهای اجتماعی) و کاربرد آن در جمعیت‌شناسی» و «استنباط آماری روش‌ نمونه‌گیری پاسخگو محور برای پارامترهای جمعیتی» که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور به منظور تهیه دستورالعملی برای استفاده پژوهشگران در حوزه‌های مختلف علمی که به مطالعه جمعیت‌های پنهان می‌پردازند در پنج فصل، با هدف آشنایی آنان با نحوه اجرا و مدیریت روش نمونه‌گیری پاسخگومحور، نگاشته شده است.