نقش اخلاق حرفه‌ای در پژوهش

نقش پژوهش صحیح و اجرای شایسته آن در استیلای همه‌جانبه جایگاه جامعه بدیهی است و ارتقاء سطح کیفی پژوهش‌ها و به‌تبع آن بهبود زندگی و رفاه افراد جامعه در سایه ارزش‌های اخلاقی امکان‌پذیر است. اعتلای علم و دانش در سایه رعایت تمام اصول اخلاق حرفه‌ای پژوهش میسر خواهد بود. در این راستا شایسته است که در یک فرآیند، به بررسی و تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های اخلاق پژوهش و میزان اهمیت آن پرداخته شود. پس از بررسی ادبیات موضوع در حوزه اخلاق و به‌طور ویژه اخلاق حرفه‌ای پژوهش و مهم‌ترین عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای پژوهش در حوزه غیرپزشکی از میان منابع داخلی و بین‌المللی شناسایی شد. سپس از میان آن‌ها مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر بر اخلاق حرفه‌ای پژوهش در سازمان پژوهشی مورد نظر، به‌واسطه طراحی و تدوین پرسشنامه دلفی- فازی و همکاری خبرگان انتخاب گردید. پس از انجام تکرارهای لازم و حد اشباع پاسخ‌ها به تحلیل و غربال شاخص‌ها پرداخته شد. سپس به‌منظور تعیین اهمیت نسبی شاخص‌ها، از تکنیک‌ وزن دهی بهترین- بدترین(BWM) استفاده شد. درنهایت تکنیک مذکور با تجزیه‌وتحلیل نظرات خبرگان به‌صورت سیستماتیک، یک رتبه‌بندی از آن‌ها ارائه نمود.