نقاشی روی بوم

طرح های اجرایی من خلاقانه بوده و از ذهنیت شخصی نشات میگیرد و اثر روی بوم اتود و اجرا میشود.