نرم افزار WaterMax

به منظور ورود به عرصه مدیریت آب در هر صنعت باید به عنوان اولین اقدام روند نمای تولید و مصرف آب در آن تدوین گردد. تولید این روند نما مستلزم توسعه یک سامانه می باشد.