نرم افزار PVTMax

نرم افزار PVTMax جهت محاسبه خواص ترمودینامیکی مورد نظر مهندسان نفت در شرایط عملیاتی مختلف تولید شده است. نرم افزار جهت ارزیابی میزان درصد ترکیب تعادلی در تعادلات دو فازی و سه فازی، رسم منحنی تعادل فازی سیال، مشخصه سازی برشهای نفتی، مدل سازی تست های PVT سیال مخزن، بهینه سازی پارامترهای مدل های ترمودینامیکی، محاسبه نقطه انجماد دی اکسید کربن و پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات گازی استفاده می گردد.