نرم افزار گفتار و زبان بهارک

تلفظ حروف از صدا سازی تا جمله سازی