نرم افزار کمک ناشنوا

هدف این طرح مرتفع سازی مشکلات ناشنوایان عزیز در تحصیل و یادگیری علوم مختلف ، پیشرفته کردن روش های ارتباطی برای برقراری ارتباط متقابل میان آنها و دیگر افراد جامعه و همچنین آشنایی و یادگیری مردم ایران با زبان اشاره و ارتباط بهتر با ناشنوایان عزیز می باشد .