نرم افزار پایش فلر

موضوع فلر از دو جهت کلی دارای اهمیت می‌باشد. اول آنکه گازهای ارسالی به فلر گازهای با ارزش اقتصادی قابل توجهی است ونکته دوم تاثیرات مخرب زیست محیطی ناشی از احتراق گازهای مذکوراست. از این رو مدیریت گازهای ارسالی فلر بستر مناسبی برای انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی و کاربردی نه تنها در سطح کشور بلکه در کل دنیا می‌باشد.