نرم افزار مدیریت آماری (نمآ)

این سیستم درواقع شامل مجموعه ای از زیر سیستمها است که تحت مدیریت یک سیستم مدیریت اطلاعاتی(MIS) کنترل میشود و شامل زیر سیستمهای مدیریت کاربران و نقشها، مدیریت فرمها و فرآیندها، مدیریت گزارشها، مدیریت محتوا، مدیریت و تحلیل آماری اطلاعات و زیر سیستم اجرای فرآیند میباشد که به صورت یکپارچه امکان تعریف فرآیند و اجرای آنرا برای کاربران فراهم میکند