نرم افزار طراحی نقوش سوزن دوزی وخامه دوزی

این نرم افزار جهت طراحی محصولات سوزن دوزی و خامه دوزی تولید شده است. این نرم افزار دارای کتابخانه کامل از تمام الگوهای سوزن دوزی و خامه دوزی موجود و یا در حال فراموشی در استان می باشد.