نرم افزار طراحی سوچن

این نرم افزار جهت طراحی محصولات سوزن دوزی استان تولید شده است. این نرم افزار دارای کتابخانه کامل از تمام الگوهای سوزن دوزی موجود و یا در حال فراموشی در استان می باشد.