نرم افزار شبیه سازی- ارزیابی توزیع آب کشاورزی

توسعه نرم افزار کاربردوست مبتنی بر مدل هوشمند شبیه سازی تحویل و توزیع آب کشاورزی و ارزیابی همزمان فرآیند توزیع آب در کانال های اصلی و فرعی شبکه آبیاری معرفی می گردد. با استفاده از مدل هوشمند علت و معلولی شبکه های بیزین در محیط نرم افزار R اقدام به توسعه این مدل و سپس تبدیل به ایلیکشن قابل استفاده برای تیم های بهره برداری شبکه های آبیاری شد. فناوری برای بار اول در قالب یک طرح پژوهشی به سفارش شرکت مدیریت منابع آب ایران بر روی شبکه آبیاری رودشت و پس از نتایج موفقیت آمیز به سفارش شرکت آب منطقه ای اصفهان بر روی شبکه آبیاری نکوآباد ارزیابی شد.