نرم افزار جامع تحلیل داده های تحصیلی دانشجویان

هدف کلی این تحقیق تعیین روند تغییرات وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل به کمک داده های آموزشی یک مرکز آموزشی می باشد.
طراحی یک نرم افزار جامع به کمک داده های آموزشی یک مرکز آموزشی می تواند دانشجویان را از روند پیشرفت خود آگاه سازد و به آن ها پیشنهاداتی جهت ارتقاء سطح پیشرفت تحصیلی خود یاری رساند، از اهداف ویژه این تحقیق می باشد.