نرم افزار تطبیق واحد

این نرم افزار با استفاده از اطلاعات دانشجویان وضعیت فارغ التحصیلی آنها را در تمام مقاطع بررسی میکند و باعث جلوگیری از بروز اشتباهات کارشناسان آموزش در زمان فارغ التحصیلان دانشگاهی میگردد. این نرم افزار میتواند با قابلیتهایی که در اختیار استفاده کنندگانش میگذارد و با انجام تنظیمات بسیار ساده ای که خود آنها میکنند، در همه مراکز آموزشی استفاده شود