نرم افزار تشخیص احساسات کاربران از نمای ساختمان

در این طراحی سعی بر آن است تا نمای ساختمان ها مانند چهره ای در نظر گرفته شود که از دیدگاه مخاطبین خود احساساتی را به ایشان منتقل می کند. در نظر گرفتن این احساسات برای ایجاد حس مطلوب در میان استفاده کنندگان از ساختمان موثر است.