نرم افزار بسته اساتید

این نرم افزار تمام قابلیت هایی که برای مدیریت اساتید حق التدریس اعم از ثبت دروسی که در هر ترم تدریس میکنند، ساعات آنها، صدور ابلاغیه دروس، حضور و غیاب اساتید، تولید انواع گزارشات مورد نیاز قسمت آموزش و مالی، و همچنین محاسبه حق التدریس را انجام میدهد و بعنوان یک بسته نرم افزاری کامل میتواند در تمامی مراکز مشابه استفاده شود.