نرم افزار اندازه گیری عملکرد حرکتی

طراحی و ساخت و پایایی سنجی نرم افزار اندازه گیری عملکرد حرکت در تکالیف پیگردی