نرم‌افزار آشنایی با ساختار مؤسسات

این نرم افزار جهت آشنایی با ساختار مؤسسات اعم از ساختار اداری، امکانات و ابزارهای انجام قعالیت‌های فرهنگی در مؤسسات منطقه ۴ کشور شامل استان‌های قم، همدان، قزوین و مرکزی تولید شده است و امکان سنجش مؤسسات را فراهم می‌سازد. نرم‌افزار برای مناطق و دانشگاه‌های سراسر کشور قابل گسترش می‌باشد.