نان بدون گلوتن با الفاامیلاز نوترکیب

در این محصول برای اولین بار با استفاده از الفا امیلاز نوترکیب نان بدون گلوتون با کیفیت مناسب تولید شده است