نانو کامپوزیت معادل بافت

نانو کامپوزیت معادل بافت با هدایت الکتریکی مناسب ( مشابه پلاستیک معادل بافت 150A- )