نانو – نگهدارنده طبیعی از ضایعات کشاورزی

در این پژوهش استخراج عصاره از ضایعات سیب و پرتقال با سه روش استخراج با حلال (اتانول) استخراج با اولتراسوند (شدت صوت:‎60‎ ، 20‎ و ‎100‎ درصد) و زمان اعمال امواج فراصوت (‎35‎ ،15‎و ‎55‎ دقیقه) و درجه حرارت (‎50‎ ،35‎ و ‎65‎ سانتی گراد) و استخراج با آب تحت بحرانی در درجه حرارت (‎140‎ ،110‎ و ‎170‎) و فشار متناسب (‎1/2‎ بار، ‎5‎ بار و ‎10‎ بار) و زمان استخراج (‎30‎ ،20‎ و ‎40‎ دقیقه) انجام شد. بازده استخراج، میزان ترکیبات فنولی کل، فلاونوئیدها و آنتوسیانین‌ها اندازه‌گیری گردید. قدرت ضدمیکروبی عصاره‌های استخراج شده به روش های مختلف و در نهایت مقایسه با شکل نانویی آنها روی چند میکروارگانیسم شاخص در مواد غذایی شامل اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، آسپرژیلوس نایجر با روش انتشار دیسک و تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد تعیین شد. ارزیابی ضدمیکروبی نمونه های شاهد ( عصاره های استخراج شده با روش حلال) با نمونه های نانوامولسیون با کمک اولتراسوند و آب فوق بحرانی و همگن سازی در فشار بالا مقایسه گردید.