نانو فیلتر سرامیکی X50 جهت تصفیه پسابهای صنعتی

در این تحقیق، یک نانو بیوجاذب جدید در حذف همزمان فلزات سنگین مختلف از جمله ((ΙΙ)Zn، (ΙΙ)Cu و (ΙΙ)Cd) از محیط¬های آبی مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور بهینه¬سازی پارامترهای آزمایشگاهی مهم و تأثیرگذار در سیستم¬های Batchبا تغییر یک پارامتر و ثابت نگه¬داشتن سایر پارامترها صورت گرفت. میزان حذف فلز با اندازه¬گیری غلظت فلز باقی¬مانده در محلول توسط یک دستگاه FAASتعیین گردید. شرایط بهینه¬ی جذب روی سطح نانو جاذب شامل pH سوسپانسیون، مدت زمان تعادل و مقدار جاذب بدست آمد. اثر تغییرات غلظت و حجم در محدوده¬های مختلف بر میزان حذف فلزات بررسی شد. نانوفیلتر طراحی شده در این تحقیق که یک ترکیب سرامیکی جدید می باشد می تواند با کارایی بالا فلزات سنگین را از محلول های آبی حذف کند. مطالعات در مقیاس پایلوت نیز صورت پذیرفته و نشان از کارایی بسیار بالای فیلتر می باشد.این محصول برای تصفیه اب و پساب کلیه صنایع اعم از کارخانجات، بیمارستانها، صنایع سنگین، شرکتهای آب و فاضلاب، شهرداری ها و …کاربردی و قابل استفاده می باشد.