نانو سنسور هوشمند تشخیص سریع ویروس کرونا

این سنسور قابلیت تشخیص سریع ویروس ها به ویژه ویروس کرونا را در 30 الی 60 ثانیه دارد