نانو حامل ژن رسان CL92 جهت درمان سلولهای سرطانی

در این طرح تلاش شده است تا با استفاد از یک روش جدید و سازگار با محیط زیست از نوعی اسید آمینه و یک بستر بیوسرامیکی در جهت سنتز یک نانو حامل جدید و زیست سازگار با کارایی بسیار بالا و بدون سمیت در انتقال ژن استفاده شود و عیوب روش های گزارش شده پیشین را مرتفع سازد. این بیو هیبرید متریال جدید، علاوه بر غیرسمی و زیست تخریب پذیر بودن، بسیار ارزان قیمت و مقرون بصرفه می باشد. ساختار و ترکیب شیمیایی نانوحامل سنتز شده، بطور کامل توسط آنالیزهای FESEM, TEM, XRD, FTIR, Zeta potential و TGA بررسی و شناسایی شد. همچنین، جهت بررسی توانایی نانوحامل مورد نظر در انتقال ژن به داخل سلول، از رده سلولیHek۲۹۳T استفاده گردید.
محصول مورد نظر در درمان سلولهای سرطانی کاربرد داشته و کاربرد صنعتی آن در حوزه داروسازی می باشد.