نانو حامل مغناطیسی غیر ویروسی هدفمند

یکی از اهداف فناوری نانو سوار کردن ژن¬ها بر روی مواد حامل و سپس فرستادن و رها کردن آن¬ها به درون سلول هدف است که به آن ژن رسانی هدفمند اطلاق می¬شود. نانو ذرات مغناطیسی زیست سازگار، که قابلیت حرکت به سمت آهنربا را دارند، به عنوان عوامل انتقال دهنده¬ی ژن استفاده می¬شوند. با استفاده از نانوذرات مغناطیسی و ایجاد یک میدان مغناطیسی قوی می¬توان دارو را به صورت هوشمند به بافت مورد نظر رسانده و سبب بهبود بافت، بدون صدمه به بافت¬های دیگر شد. بنابراین با توجه به اهمیت سیستم¬های تحویل ژن هدفمند، نانو حامل غیر ویروسی مغناطیسی و زیست سازگار بر پایه مایع یونی طراحی و سنتز شد.