نانو آلیاژ پلاسمونی تنظیم پذیر

با استفاده از پدیده کند و سوزلیزری (ماده برداری لیزری)می توان ذرات نانویی فلزی و نیمه رسانا تولید نمود که در صنعت و پزشکی کاربرد بسیاری دارد.هدف های مختلف فلزی و نیمه رسانا می توانند در این فناوری استفاده شوند. در این فناری فقط نانو ذرات طلا و نقره به دلیل کاربرد پزشکی مورد توجه هستند. ابتدا نانوذرات کلوییدی طلا و نقره به کمک روش ماده برداری لیزری در آب مقطر تولید شده اند و سپس با مخلوط نمودن حجم مشخصی از این دو نوع نانوذره و تابش دهی مجدد آن، نانوذرات آلیاژی طلا-نقره تولید شده است. نانوذرات تولید شده به کمک میکروسکوپ الکترون روبشی(SEM) و طیف سنجی جذبی مرئی-فرابنفش مشخصه یابی می شوند. ذرات تولید شده هریک دارای طول موج تشدید پلاسمون سطحی LSPR مخصوص به خود است. با کنترل مشخصات لیزر و تابش دهی و همچنین مقدار هر یک از نانوذرات در مخلوط و تابش دهی مجدد – می توانیم طول موج تشدید پلاسمون سطحی نانوذرات (LSPR ) تولید شده را جابجا نماییم. این طول موج بصورت کنترل شده می تواند بین دو طول موج پلاسمونی هر یک از عناصر قرار گیرد.