نانوگاما آلومینا از لیکور آلومینات سدیم

در این طرح ابتدا مطالعه بازار بر روی تولید کنندگان داخلی جاذب و کاتالیست صورت گرفته است و طی آن علاوه بر بررسی مشخصات و کیفیت مورد انتظار واحدهای تولید کننده، میزان نیاز آنها به گاما آلومینا منوهیدرات (بوهمیت)، گاما آلومینا (بدون آب) و نیز هیدروکسید آلومینیوم برآورد شده است. سپس با توجه به نوع نیاز (مواد اولیه مصرفی، کیفیت و خلوص) تولید کنندگان مذکور دسته بندی شده و میزان تقاضای هریک از این گروه ها ارائه شده است. در مرحله بعدی با توجه به میزان بیشتر تقاضای مصرف‌کنندگان نسبت به بوهمیت، روش های مختلف تولید آن از لیکور و همچنین هیدروکسید آلومینیوم (هیدرات آلومینیوم) مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به شاخص ها و معیارهای موجود فنی، اقتصادی و زیست محیطی، با یکدیگر مقایسه شده اند.