نانوکامپوزیت مغناطیسی خود ترمیم شونده

مواد خودترمیم شونده نسل جدیدی از پلیمرهای هوشمند هستند که توانایی تعمیر آسیب و ترک¬های کوچک در کمترین زمان را دارا می باشند و خواص مکانیکی را براساس محرک¬های خارجی بهبود می¬بخشند. این محرک می¬تواند گرما، نور یا یک میدان الکتریکی و مغناطیسی باشد. امروزه، نانوذرات اکسید آهن(MNPs) به علت خواص منحصر به فرد آن، مانند شیمی سطح مناسب و سوپر پارامغناطیس بودن مورد توجه است. از خواص دیگر این نانوذرات، جداسازی سریع و آسان این مواد توسط یک میدان مغناطیسی قوی، خاصیت کاتالیستی مناسب در انجام واکنش¬های آلی می باشد که با اصلاح سطح نانو ذرات اکسید آهن و ایجاد یک گروه نوکلئوفیلی فعال، می¬توان زمینه را برای انجام واکنش‌های هم¬چون افزایش مایکل، واکنش دیلز-آلدر و غیره فراهم نمود.در این دستاورد، نانوذرات مغناطیسیFe۳O۴ به کمک ترکیب APTES، آمینه شد و سپس گروه آمینی با بیس¬مالیمید وارد واکنش افزایش مایکل شده و در نهایت با دی¬ان واکنش دیلز-آلدر انجام شد. در ادامه به منظور آماده سازی نانو ذرات عامل¬دار شده برای بررسی تست ترمیم شوندگی، بر روی رزین اپوکسی قرار گرفت.