نانوکامپوزیت فوق آبگریز برای جذب هیدروکربن از آب

فناوری حاضر ساخت نانوکامپوزیت فوق آبگریز اکسید روی-اکسید مس برای جذب فاز هیدروکربنی از آب است. نانوکامپوزیت معرفی شده به¬علت ویژگی فوق آبگریزی، فاز آبی را پس زده و فاز هیدروکربنی را جذب می کند که این محصول می¬تواند برای حذف و جداسازی فاز هیدروکربنی از فاز آبی با راندمان بسیار بالا مورد استفاده قرار گیرد.