نانوکامپوزیت CoFe2O4/CuAl2O4/CeO2/TiO2

نظر به اهمیت حذف اکسیدهای نیتروژن به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست، فرایند های متعددی نظیر مستقیم NOx‎، ذخیره سازی و کاهش (NSR) NOx‎، کاهش کاتالیستی NOx‎ با هیدروکربن ها (LNC‎)، کاهش کاتالیستی انتخابی NOx‎ با NH3 (NH3-SCR‎)و واکنش غیرکاتالیستی کاهش (SNCR) NOx‎، برای حذف آن استفاده شده است که در میان آنها کاهش کاتالیستی انتخابی (SCR‎) با NH3‎ بعنوان موثرترین فناوری از نظر راندمان حذف، پایداری و قیمت (اقتصادی) در نظر گرفته شده است. اگر چه V2O5-WO3(MoO3)/TiO2‎ به عنوان کاتالیست تجاری NH3-SCR‎ بکار رفته است اما چندین مشکل جدی نظیر محدوده دمایی باریک، سمیت V2O5‎، تشکیل SO3‎ و فعالیت کم در دماهای پایین کاربردهای این کاتالیست را محدود می کند. بنابراین، ارائه کاتالیست های با عملکرد مطلوب که مشکلات کاتالیست تجاری را نداشته باشند ضروری به نظر می رسد.