نانورنگدانه فلورسنت کربنی و نانوذرات معدنی

نانورنگدانه های فلورسنت کربنی،جوهر،رنگ وپوشش مرئی ونامرئی فلورسنت،امنیتی،آنتی باکتریال وضدامواج الکترومغناطیسی نانوذرات کربنی باکاربردهای اختصاصی ونانوذرات معدنی ومحصولات برپایه نانوذرات معدنی.نانورنگدانه فلورسنت کربنی برپایه آب ویا حلالهای آلی قابل استفاده برروی انواع سطوح بصورت نامرئی یامرئی درنورعادی ودرخشان ومرئی درزیرنورUV و یاخاصیت تغییررنگ نسبت به نورمرئی وUVراداردو قابلیت فرمولاسیون وتخصصی سازی براساس نوع کاربرد درزمینه های مختلف رادارد.کاربرد: صنایع رنگ و پوشش،مستربچ وکامپاند،کاغذسازی،مرکب چاپ،پلاستیک ولاستیک،نساجی،الکترونیک چاپی،جوهر امنیتی، بخش روشنایی وبهبودمصرف رنگ وانرژی،صفحات LCD،دیودهای نوری کوانتومی،حسگرهای نوری ومادون قرمز،سامانه تولیدبرق ازانرژی خورشیدی،نشانگربیولوژیکی وعکسبرداری سلولی.
نانوذرات معدنی و ازغنیترین وپرکاربردترین نانوساختارهاباخواص فیزیکی وشیمیایی ونوری منحصربفردبا کاربردهای بالقوه واستفاده درسلول خورشیدی،ابزارنوری،دیود نشرنورآبی،حسگروکاهنده‌ها،صنایع آرایشی وبهداشتی،سرامیک،لاستیک،تولیدپانسمان طبیعی بمنظور درمان زخم و .