نانوذرات مغناطیسی Fe3o4

این نانوذرات در ساخت سنسور های گازی – دارو رسانی هدفمند و… کاربرد دارند