نانوذرات لیپیدی جامد حاوی لتروزول

لتروزول یک داروی غیراستروئیدی نیرومند از نسل سوم بازدارنده‌های آروماتاز است که به‌منظور درمان سرطان پستان گیرنده استروژن مثبت ER positive)) مورداستفاده قرار گرفت. حلالیت آبی پایین بعلاوه اثرات جانبی نامطلوب لتروزول، کاربردهای درمانی آن را محدود کرده است. در این مطالعه ابتدا نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی بازدارنده‌ی آروماتاز، لتروزول، سنتز و در ادامه هدفمندسازی با استفاده از لیگاند فولیک اسید به سلول سرطانی انجام شد.