نانوحامل زیستی بر پایه دندریمر برای حمل ژن و دارو

دندریمرها پلیمرهای دارای ساختارهای پرشاخه و گلبولی شکل با اندازه ی نانومتری هستند که ساختارهای مولکولی و خواص بی-نظیرشان باعث استفاده از آنها در نانوپزشکی گردیده است. خواص مهمی مثل ساختارهای مشخص، نسبت بالای گروههای عاملی سطحی به حجم، ظرفیت بافری بالا،حلالیت و ظرفیت بالای بارگیری دارو و ژن ,.. این مواد نانومقیاس را در توسعه ی وکتورهای غیرویروسی برای انتقال نوکلئیک اسیدهای درمانی مورد استفاده قرار داده است. در این دستاورد پژوهشی نسل¬ ۳ دندریمر پلی آمیدوآمین (PAMAM)، که با علامت G۳ نشان داده می شود، سنتز شد. نوآوری مطالعه ی حاضر استفاده از یک هسته کاملا جدید برای اولین بار است. مهمترین کاربرد : قابلیت بارگیری پلاسمید و رشته¬های نوکلئیک اسید را دارد. سمیت ترکیب بر روی سلول¬¬های سالم آزمایش شد. ترکیب سنتز شده درصد زنده مانی سلول های مجاور شده با محلولی با غلظت mg/ml۱ از این ترکیب ۷۸% یدست آمد. توانایی ترکیب برای ورود دندریمر از غشا به درون سلول و رهایش پلاسمید از سطح حامل و سپس ورود به هسته ی سلول و بیان پروتئین را نشان می دهد نیز بوسیله ی آزمایشات مختلف تأیید شد.