ناقل های بیانی دوگانه pARM2

انتقال ژن کارآمد و بیان بالای پروتئین نوترکیب
ویژگی ها:
۱- بیان بالای پروتئین های نوترکیب در سلول های گیاهی
۲- برچسب His-tag در انتهای کربوکسیلی
۳- امکان خالص سازی به دلیل داشتن His-tag در زمانی کوتاه و در یک مرحله
۴- Multiple cloning site با سایت های یگانه