ناقل های بیانی دوگانه pARM1

انتقال ژن کارآمد، ایجاد و بیان بالای پروتئین نوترکیب ویژگی ها:
۱- بیان بالای پروتئین های نوترکیب در سلول های گیاهی
۲- برچسب His-tag در انتهای آمینی
۳- امکان خالص سازی به دلیل داشتن His-tag در زمانی کوتاه و در یک مرحله
۴- داشتن سایت یگانه هضم آنزیمی چندگانه