ناقل دوگانه pAPn

نناقل pAPn دارای P-DNA کایمریست که از ژنوم چغندرقند جدا شده و توالی آن برای افزایش نرخ تراریختی بهینه سازی شده است. این P-DNA جایگزین توالی T-DNA موجود در ناقل های دوگانه شده است.
این ویژگی موجب جلوگیری از ورود توالی پروکاریوتی T-DNA به ژنوم یوکاریوتی، طی فرآیند انتقال ژن می شود. به علاوه استفاده از این توالی موجب افزایش ۲ تا ۳ برابری نرخ تراریختی در دو سیستم مختلف گیاهی مانند توتون چغندرقند شده است.