ناقل بیانی گیاهی pSAE105

طراحی و ساخت ناقل بیانی گیاهی جدید به نام pSAE۱۰۵ که در مقایسه با ناقلین دوتایی مرسوم، این ناقل دارای تعداد بیشتری (۱۳مورد) جایگاه شناسایی منحصر به فرد آنزیم ها ی برشی مختلف در ناحیه MCS خود می باشد.
همسانه سازی ژن های بیگانه جهت انتقال آنها به گیاه به واسطه آگروباکتریوم خصوصاً در مورد ژن هایی که توالی شناسایی آنزیم های برشی ناقل های معمولی را در توالی خود دارند، با استفاده از این ناقل تسهیل می شود. همچنین توالی His-Tag هشت اسید آمینه ای برای تسهیل خالص سازی پروتئین نوترکیب تولید شده در گیاه و توالی برگشتی آغاز گر عمومی ( -۲۶ ) M۱۳ reverse در انتهای MSC جدید این ناقل وجود دارد.