میکرو سنسورهای زیست محیطی

سیستمهای میکروی الکتریکی فناوری و پزشکی فناوری میکرو ونانو که معمولا از آن به عنوان سیستم های اخیر کاربردهای زیست فناوری مکانیکی پزشکی یا زیست محیطی نام برده می شود.بصورت فزاینده ای رایج شده است و کاربردهای وسیعی همچون تشخیص و درمان بیماری و مهندسی بافت پیدا کرده است. در حین این تحقیقات و گسترش فعالیت در این زمینه هم چنان به قوت خود باقی است، بعضی از این کاربردها تجاری هم می گردد.