میکرو انکپسولاسیون امگا3

ریزپوشانی امگا۳ به وسیله موسیلاژ دانه به