میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی

میکروسکوپ ها بخش بسیارمهمی ازتحقیقات،آموزش وپژوهش راتشکیل می دهند.اما این میکروسکوپ هادارای محدودیت هایی ازقبیل قیمت بالا،نگهداری پرهزینه،عدم اشتراک یافته ها،عدم مشاهده همزمان و یادداشت گذاری و ذخیره داده وبسیارمحدودیت های دیگری هستند.به همین دلیل میکروسکوپ های مجازی پابه عرصه وجود گذاشته اند.تاضمن کاهش جدی هزینه ها،دنیای دیجیتال را به دنیای آزمایشگاههاگره زنند.تشکیل تصویرحجیم سوپررزولوشن از یک لام چندمیلیمتری وامکان مشاهده آنلاین آن تصویرچندگیگابایتی درکسری ازثانیه،یادداشت گذاری واشتراک گذاری،ذخیره وبایگانی آنلاین از جمله مزیت های شگرفت این فناوری است.
استفاده ازتکنولوژی لام های مجازی درحوزه های مختلف علوم آزمایشگاهی ازتدریس تاهمکاری درتشخیص سالهاست دردانشگاههای مطرح دنیااستفاده میشود.بااین تکنولوژی تمام دانشجویان عملایک میکروسکوپ مجازی دارند تاپس ازکاربامیکروسکوپهای فیزیکی،علوم فراگرفته شده راازیادنبرده وموجب تثبیت آموزش هاگردد.این تکنولوژی باعث ایجاد عدالت آموزشی گردیده ودر تمام زمان ها نقش به شدت تاثیر گذاری راداردوالبته دردوران حساس بیماری کرونا،این اهمیت به مراتب بیشترنیزشده است