میکروالیاف پلیمری پارچه غیربافتی در تهیه ماسک

امروزه از سیستم های قالبگیری دمشی یا blown molding برای ساخت میکرو الیاف پلیمری با ویسکوزیته پائین استفاده می شود ولیکن تجهیزات ساخت این نوع میکرو الیاف بخصوص در مقیاس آزمایشگاهی نه امکان پذیر است و نه مقرون به صرفه اقتصادی. در این طرح توسط روش جت پاششی میکرو الیاف ساخته شده که می تواند در ساخت ماسک های تنفسی و یا فیلترها و یا بستگی به نوع پلیمر در زخم پوش های آنتی باکتری و تسریع کننده زخم استفاده گردد.